گواهينامه بين المللي ISO 22000


شركت كشت و صنعت نيشكر اميركبير

دارنده اولين گواهينامه بين المللي سيستم ايمني مواد غذايي ISO 22000 براي اولين بار در ميان شركت هاي نيشكري كشور


تهيه شواهد كافي بمنظور اثبات قابليت كنترل عوامل خطرزا در مواد غذايي بر اساس الزامات قانوني و همچنين الزامات مشتري از جمله مواردي است كه سازمان هاي دخيل در زنجيره توليد به آن نيازمندند . استاندارد بين المللي سيستم مديريت ايمني مواد غذايي ISO 22000 (Food Safety Management System) با بكارگيري اصول HACCP و تركيب مؤثر آن با برنامه هاي پيش نيازيPRP(S)) ( و همچنين بكارگيري ساختار استاندارد ISO 9001 ضمن كنترل و كاهش تمام عوامل خطرزاي شناسايي شده به محدوده قابل قبول باعث تحويل محصولي سالم به مصرف كننده نهايي و يا مرحله بعدي از زنجيره توليد مي گردد.