محیط زیست

شركت كشت و صنعت نيشكر اميركبير

دارنده اولين گواهي مكانيسم توسعه هواي پاك (CDM) در ايران

مکانيزم توسعه پاک:

در دسامبر ۱۹۹۷ (۱۳۷۶ ه ش) در کيوتوي ژاپن پروتکلي براي تقويت مکانيسم­هاي اجرايي کنوانسيون تعيير آب و هواي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد که به پروتکل کيوتو معروف شد. مطابق اين پروتکل، هر يک از ۳۹ عضو(کشورهاي توسعه يافته) مکلف به کاهش ميزان انتشار به حد معيني شدند، بطوري­که ميانگين انتشار گازهاي گلخانه­اي کشورهاي عضو در محدوده سال­هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ به ۲/۵ درصد کمتر از ميزان انتشار اين گازها در سال ۱۹۹۰ ميلادي برسد.

از آنجا که پديده گرمايش زمين، يک مسأله جهاني است، پروتکل کيوتو به نحو انعطاف­پذيري تنظيم شده است که اين مسأله را به­صورت جهاني حل کند و لذا کشورهاي توسعه يافته متعهد، مي­توانند تعهد خود را براي کاهش انتشار در يک کشور ثالث هم انجام دهند، به اين معني که يک کشور متعهد مي­تواند فعاليتي را در کشوري که تعهدي به کاهش انتشار ندارد انجام دهد و گواهي کاهش انتشار دريافت و آن­را به جاي تعهد خود به دبيرخانه کنوانسيون تغيير آب و هوا ارائه کند، چرا که انتشار و عدم انتشار گاز گلخانه­اي در اروپا يا آسيا يا هر نقطه­اي از زمين از ديدگاه جهاني فرق چنداني ندارد.

اين امر تحت مکانيسم توسعه پاک (Clean Development Mechanism) پروتکل کيوتو صورت مي­گيرد و در روند اجراي مكانيزم توسعه پاك، كاهش گازهاي گلخانه اي با اجراي طرحهايي نظير كاهش مصرف سوخت، افزايش بهره وري انرژي در نيروگاهها، شبكه انتقال، صنايع و غيره ، جلوگيري از هدر رفت انرژي يا منابع انرژي، استفاده از منابع انرژيهاي تجديد پذير، جنگلكاري و غيره صورت مي گيرد.


كسب و كار شركت كشت و صنعت نيشكر اميركبير به عنوان فعاليتي كشاورزي - صنعتي براي رشد نيشكر ساليانه حدود ۷۵۰ هزارتن گاز گلخانه اي دي اكسيد كربن را از هوا جذب مينمايد كه موجب تعديل اثرات گرمايش جهاني و تغيير اقليم ناشي از انتشار فزاينده گازهاي گلخانه اي حاصل از سوزاندن سوختهاي فسيلي مي شود. هر هكتار نيشكرطي فرايند فتوسنتز توان جذب حدود ۷۵ تن دي اكسيد كربن را دارد.

ليكن در فرايند تبديل نيشكر به شكر نيز انتشار گازهاي گلخانه اي رخ مي دهد كه يكي از عمده ترين آنها ناشي از مصرف سوخت در بخش صنعت جهت استخراج شكر از نيشكر است. در گذشته بدين منظور از مازوت به عنوان سوخت مصرفي كوره هاي بخار استفاده مي شد كه منجر به انتشار ساليانه حدود ۱۸۰ هزار تن دي اكسيد كربن در اتمسفر بود.

شركت كشت و صنعت اميركبير در يك اقدام زيست محيطي ديگر به منظور كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي به عنوان يك صنعت سبز اقدام به جايگزيني سوخت مازوت با گاز طبيعي است . گاز طبيعي به ازاي انرژي معادل با مازوت حدود ۳۱ درصد انتشار گاز گلخانه اي كمتري دارد و از اين لحاظ سوخت فسيلي پاكتري محسوب مي شود. در اثر جايگزيني سوخت مازوت با گاز طبيعي در كوره هاي بخار كارخانه نيشكر ساليانه ۶۰ هزار تن از انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي از مصرف سوخت فسيلي كاسته مي شود.

امكان سنجي اين پروژه در دي ماه سال ۱۳۸۴ آغاز و سرانجام در بيستم مرداد ماه ۱۳۹۱ دبيرخانه هيأت اجرايي مكانيسم توسعه پاك با صدور گواهي كاهش انتشار براي پروژه فوق موافقت نمود.

بدين ترتيب پروژه تغيير سوخت كارخانه نيشكر اميركبير اولين پروژه در ايران است كه توانسته است گواهي تاييد سازمان ملل براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي دريافت نمايد.