ديگر افتخارات اين شركت

ديگر افتخارات اين شركت عبارتند از:

 

* واحد نمونه استاندارد استان در سالهاي 84 و 91 ، برگزيده از سوي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي خوزستان.

* كسب عنوان تلاشگر نمونه توسعه فضاي سبز در سال 84 از سوي اداره كل منابع طبيعي استان خوزستان با ايجاد 60 هكتار فضاي سبز غير نيشكري.

* واحد نمونه صنعتي برگزيده از سوي سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان خوزستان در سال 90.

* توليدكننده برگزيده استان خوزستان از سوي معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در سالهاي89 ، 90 و 91

* واحد نمونه صنعتي منتخب و تحسين شده درگردهمايي بين المللي نامداران صنعت و تجارت ايران در سال 90.

* اخذ گواهينامه " انطباق معيار مصرف انرژي" از سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي اولين بار در ميان شركت هاي نيشكري كشور

* واحد نمونه و تحسين شده در همايش بين المللي نامداران كشاورزي و صنايع وابسته كشور در سال 91.

 

* اخذ گواهينامه و نشان حلال