سيستم مديريت ايمني و بهداشت OHSAS 18001

يکي از عوامل اصلي سازمانها،نيروي انساني و کارکنان آن است. از اين رو براي داشتن پرسنل کارا بايد به نياز هاي آنها نيز توجه کرد و محيطي ايمن براي آنها ايجاد کرده و براي آموزش و رشد آنها برنامه ريزي کرد.اين برنامه ريزي نه تنها باعث افزايش اثربخشي و کارايي کارکنان در يک محيط امن مي شود بلکه باعث  ارتقاء سازمان در بهبود کيفيت نيز خواهد شد.

 سيستم مديريت بهداشت و ايمني شغلي به شناسايي،حذف و يا به حداقل رساندن ريسک هاي مرتبط با بهداشت و ايمني کارکنان پرداخته و با کاهش هزينه هاي ناشي از حوادث و خسارات وارده باعث بهبود بهره وري و کيفيت خواهد شد.

 

 

مهمترين مزاياي اين سيستم عبارتند از :
1- نگرشي طرح ريزي شده و مستند در رابطه با سلامت و ايمني.
2- افزايش آگاهي و دانش درباره سلامت و ايمني.
3- ايجاد محيط کاري امن تر و سالم تر .
4- کاهش ريسک حوادث و بيماري هاي شغلي.