سيستم مديريت کيفيتISO 9001

استانداردهاي سري ISO 9000 مي گويد که کيفيت محصول، فقط از طريق کنترل و بازرسي، حتي بازرسي صد درصد، به صورت پيوسته قابل تأمين نيست، بلکه کيفيت بايد در فرآيند توليد و آن هم در تمامي بخش هاي يک سازمان(کارخانه يا شرکت)از جمله بخش طراحي، تدارکات، توليد، کنترل کيفيت وآموزش و امثالهم خلق و بوجود آيد و به همين روي است که کيفيت و ارزش نهادن بر کيفيت را مسئوليت مشترک تمامي کارکنان و تمامي بخش هاي يک سازمان تلقي مي نمايد.

اين سيستم بر اساس استاندارد 9001 با بالا بردن سطح كيفيت موجب افزايش رضايت مشتري شده است. بهبود كيفيت از طريق اصلاح فرايندها در سازمان پياده سازي مي شود. بررسي مجدد فعاليت ها و اصلاح آنها موجب رفع کاستي ها و جلوگيري از دوباره کاري ها و در نتيجه کاهش هزينه ها خواهد شد.

 

مهمترين مزاياي اين سيستم عبارتند از :

- بررسي مجدد فعاليت هاي سازمان بر اساس اهداف سازمان و رفع کاستي ها.

- شفافيت فرآيندها و شاخص ها در سازمان.

- کاهش هزينه ها.

- ايجاد اطمينان و اعتماد در درون و برون سازمان.

- افزايش توان رقابت در عرصه هاي بين المللي .