سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001

افزايش روز افزون آلودگي منجر به نابودي محيط زيست شده و پيامد هاي ناشي از  اين خطرات باعث تهديد بشر گشته است.از اين رو قوانين و برنامه هايي براي جلوگيري از اين رخدادها به اجرا گذاشته شده است.سطح بينش عمومي مردم نيز سازمان ها را موظف کرده در اين راستا برنامه ريزي کنند.

سيستم مديريت زيست‌ محيطي بر اساس استاندارد 14001 اقدام به برنامه ريزي در اين راستا کرده   و به سازمان اجازه مي دهد که تاثيرات زيست محيطي فعاليت ها ، محصولات و خدماتش را کاهش داده، کنترل و تجزيه و تحليل نمايد و همچنين چارچوبي به منظور رعايت تمام قوانين و الزامات زيست محيطي مربوطه براي سازمانها فراهم مي آورد.

اجراي اين سيستم نه تنها باعث جلوگيري از صدمه زدن به محيط زيست مي شود بلکه از طرفي هم با کاهش ضايعات و استفاده بهينه از منابع و صرفه جويي در مصرف سوخت و انرژي گشته و در کل منجر به حذف دوباره کاري ها و هزينه هاي اضافي و رضايت مشتريان شده و اين يعني بهبود در بهره وري.

 

 مهمترين مزاياي اين سيستم عبارتند از :
1- ايجاد سيستم هاي مديريت زيست محيطي که منجر به حفاظت بيشتر از محيط زيست مي شود.
2- جلب مشتريان بيشتر و افزايش سهم بازار در سطح بين المللي.
3- افزايش رعايت مقررات و قوانين مربوط به محيط زيست.
4- استفاده بهينه از منابع طبيعي.