سيستم مديريت يکپارچه IMS

امروزه در بسياري از سازمانها براي هدايت و هماهنگ کردن فعاليتهاي هدفمند، از سيستم هاي مختلف مديريتي استفاده مي شود.IMS سيستمي مديريتي است که از ادغام سه سيستم ،مديريت کيفيت و سيستم ايمني و بهداشت و سيستم محيط زيست بر مبناي سه استاندارد 9001و18001و14001 به صورت يکپارچه تشکيل شده است.

بطور طبيعي مرکز توجه هر يک از اين سيستم ها با ديگري تفاوت دارد. به عنوان مثال، سيستم مديريت کيفيت بر نيازهاي ارباب رجوع تأکيد دارد، سيستم مديريت محيط زيست مسائل و مشکلات محيط زيست را بيان مي‌کند و سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي توجه خود را بر حفظ ايمني سرمايه‌ها و بهداشت شغلي نيروي انساني در سازمان قرار مي‌دهد.

مهم ترين فوايد ادغام سيستم هاي مديريتي عبارتند از:

1. اختصاص صحيح و منطقي منابع

2.ايجاد تصويري بهتر از سازمان

3. بهبود عملکرد سازمان

4.بهبود رضايت مشتري

5. کاهش پيچيدگي و سردرگمي